is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hooge Staats-politie, met alle de gevolgen en aankleven Van dien.

4. Alle bepalingen, inliet voorzeide AVetboek, ten aanzien van het Fransche Rijk, deszelfs Gouvernement en de Fransche Geconstitueerde Nlagten voorkomende, zullen voortaan toepasselijk zijn op den staat der Verëenigde Nederlanden , het daarin gevestigd Gouvernement, en de JSederlandsche Geconstitueerde Magten.

5. De wijze, waarop de Doodstraf volgens dc Fransche AVet wordt uitgeoefend, wordt afgeschaft.

Da Doodstraffen zullen voortaan zijn tweederlei; te weten: de Strop en het Zwaard.

Dc straf met den Strop wordt voor de schandelijkste gehouden , en uitgevoerd op het Schavot, aan Manspersonen door het ophangen aan ecne Galg, euaa 11 Vrouwspersonen, door het verworgen aail een' Paal.

De straf wet het Zwaard wordt uitgeoefend door onthoofding van den veroordeelden, knielende op het Schavot, en geblinddoikt.

C. Aan de Ragters wordt overgelaten, om, bij de veroordeeling tot de Doodstraf, naarmate van de meerdere of mindere atr.ociteit der Misdaad, tevens te bepalen, op welke der bij art. 5, vermelde wijzen dc Doodstraf ter uitvoer zal moeten gebragt worde;:.

7. Da blral van altoosdurenden dwang-arbeid (travaux forers a perpétuité) , voorafgegaan door eene openlijke ten toonstelling aan de haak, en niet. brandmerk, wordt afgeschaft.

In de plaats dier straf, wordt gesubstitueerd de straf vangee' seling, met den strop om den hals, aan de galg vastgemaakt, brandmerk , en een confinement in een rasp- of tuchthuis, voor «enen termijn, door den Regter te bepalen, niet te bovengaande deï&tijd van twintig achtereenvolgende jaren; of wel de straf van het zwaaijen met het zwaard over het hoojd, uit te voeren op een schavot, met alle dezelfde toebereidselen, welke bij ea onthoofding worden in acht genomen, verzeld van een confinement in een rasp-, tucht- of werkhuis , mede vooreenen tijd, door den Regter te bepalen, niet te bovengaande den termijn van twintig achtereenvolgende jaren.

8. De Rcgtws zullen de bevoegdheid hebben, om, naar den aird der misdaad, en naarmate van de omstandigheden, welke de misdaad hebben verzeld, vast te stellen tot wel-ke der twee soorten van straffen, bij art. 7 vermeld, de misdadigers die Je siraf van altoosdurenden dwang-arbeid , volgens de voorschriften van hel Code Pénal, zouden hebben geïncurreerd , zullen worden veroordeeld.