is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

administratie tier jmtitie; zullen; zoo dra mogelijfc; door het Hoog Geregtshof, aan de Regtbanken in de voorzeide Landen en door den eersten Advokaat-Generaal, als waarnemende de fiiHctiën van Procureur - Generaal, aan den Officier bij dezelve Regtbanken, gezonden worden; niet last aan dezelve Colleaiëti en Ambtenaren, om zich daar naar te reguleren.

4. Alle civile , [correctionele of criminele zaken , welke thans , het zij voor het keizerlijk Geregtshof te Brussel, liet zij voor de Regtbank van Eerste Instantie jjte Antwerpen, aanhangig zijn, tusschen Ingezetenen der Verëenigde Nederlanden, of waarin Ingezetenen der Verëenigde Nederlanden directelijk zijn betrokken, of wel ter zake van misdrijven , door dezelven gepleegd, zullen ten spoedigste, het zij door de respective partij ën , het zij door het openbaar ministerie, aan het Hoog Geregtshof der Verëenigde Nederlanden worden oyergebragtJ om daar in verder voort geprocedeerd te worden.

5. Het Arrondissement vcin Breda zal, bij provisie en tot dat daaromtrent andere bepalingen zijn gemaakt, een deel uitmalen van het Departement der Monden van den Rhijn.

6. Dienvolgende zullen alle Appellen van Vonnissen, gewezen bij de Correctionele Regibank van Breda, gebragt worden aan de regtbank van 's Jlertogenbosch, als hoofdplaats van het Departement.

7. De Appellen van Vonnissen, door de Correctionele Regtbank van Middelburg ter Eerster Instantie gewezen , zullen worden gebragt aan de Regtbank van 'stHertogenbosch', en die der Correctionele Regtbank van 's Hertogenbosch aan de Regtbank van Middelburg.

8. Voor zoo verre het in bezit nemen van ééne dezer beiJ de steden door den vijand, de uitvoering van het bepaalde bij, het vorige artikel, voor als nog mogt ondoenlijk maken, zullen inmiddels, en zoo lang dit beletsel zal voortduren, de voorzei^ de correctionele appellen worden gebragt aan het Hoog Geregtshof der Vereenigde Nederlanden, Kamer van correctionele Appellen. '

9. Desgelijks zullen de Appellen van correctionele Vonnissen ; gewezen bij eenige Regtbanken in voorzeide Landen, zoo langde Hoofdplaatsen dier Departementen in de magt van den Vij-and zijn' zullen, mede aan het voornoemde Hoog Geregtshof gebragt worden.'

10. Alle Publieatiën en Besluiten, door Ons en het voormalig algemeen Bestuur genomen, zullen, ten spoedigste, aan de autouteiten, in de voorgemelde Landen, worden toegezonden, omme aldaar te worden gepubliceerd en geafligeerd.

En, ten einde niemand hiervan ignorantie pretendere , zal deze alömnie in het gebied der Verëenigde Nederlanden worde* gepubliceerd n geafligeerd.