is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1813, 01-01-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üe met den jare 1812 plaats gevonden hebbende snnpressie vsn dit middel, dezelve meting, ijking en branding mugten ondergaan hebben, en welligt nog van de teekencn daarvan voorziea zijn , deze hunne vaartuigen andermaal moeten doen re ten , ijken en branden , even aU zulks , omtrent ongemeten en or;gebranden vaartuigen, is voorgeschreven.

£11 wordt, behalve aan de voorn, wet en het reeds gemelde reglement, ook kracht van wet h«rgeven aan de bekendmaking Van den iQden September 1809, betreffende eene nadere kia*~ sijicatie voor dit middel van de geheel of meet endeels zeilende beurtschepen, mitsgaders aan de bekendmaking van den 1 december i8og , ter verbetering eener zinstoorende drukfeil in de extensie van het lste art. der bovengemelde wet van den ^5sicn januari7 i8og.

Collectief Zegel.

o 1. Het Collectief Zegel zal worden geheven , volgens de tarieven, voorkomende in de liiervoren reeds vermelde ordonnantiën en wetten van den i"5den December i8o5, voor het /legt part dtt JVaag, en van denzelfdcn datum voor het Regt van de iiondemaat van den ïyden December i8o5, den 3 Januari? en, 28 f ebruari) 1806, 10 Januarij 1807 , i3 Alei en 21 December 1808, en 23 Januari7, 4 Februarij an 24 Februari) iSog, mitsgaders in de ordonnantie op onderscheiden buitenlandsche produkten van den iftden. December i8o5.

En zal, zoo lang de tot dit Zegel vereischte stempels niet ia gereedheid zullen zijn gebragt, bet bedrag van het benoodigde Zegel, op de daartoe strekkende biljetten, door den ontvanger worden ingevuld, welke aanteekening Kal zijn van gelijke kracht en waarde, als of de stempel van het Zegel op het biljet w.ire uitgedrukt.

Wordende Onze C-jmmissaris-Generaal der Finanliën gelast «tl gekwalificeerd, om de noodige mesures daar te stellen , welke het meest krachtdadig kunnen medewerken , om niet alleen de ri«lige opbrengst van dit middel te verzekeren , maar om hetzelve ook aan het nuttig oogmerk, waartoe hetzelve daarenboven is daargesteld, te doen beantwoorden.

uianpeiling.

3a. V an Onzentwege zal, op zoodani^en tijd en wijze, aTa door onzen Commissaris- Generaal voor de Fiaant iëti nader zal worden bepaald, eene algerneene aanpeiling en opneming van aile impost-subjecte waren plaats hebben.

Dienvolgende zullen allft zeehandelaren , kooplieden , trafikanten , fabrijkanten, winkeliers, molenaars, bakkers ,, grutters, meelvsrkoopers, branders en andere neringdoende lieicn, eti