is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dadelijk na notificatie dezes, te vervoegen bij de naast bijgelegene Nederlanische Autoriteit, of bij den, in hunne nabijheid in onzen naam, of in den naam der Hooge Bondgenooten kommanderenden Offiejer, beschouwd worden, niet alleen als afstand gedaan hebbende van hunne regten als Ingezetenen van dezen Staat, maar ook als zich vrijwillig hebbende gesteld in openlijke vijandschap tegen hun Vaderland en tegen Ons; ten gevolge waarvan zij eventueel in hunne personen en onmiddeliik in zoodanige eigendommen , als zij hier te lande zijn bezittende, de gestrengheid van alle die maatregelen zullen ondervinden , welïe , naar eisch der regtvaardigheid, en overëenkotnstig de gebruiken van alle tijden en volken, de bestrijders van hunnen -wettigen Souverein en de verraders der nationale belangen, moeten treffen.

En zal de :e worden gepubliceerd op de gebruikelijke wijze, in liet Staats-JBiad geinsereerd, en voorts ter diligentie van onzen Secretaris van staat voor de fiuitenlaadsche zaken, en onzen Commissaris - generaal van Oorlog, zoo veel mogelijk, speciaal gebragt worden ter kennis van de daarbij betrokkene personen.

Gedaan in 's Gravenhage, den 1 Januarij vanhetjaar 1814 > en van onae Regerirg het Eerste.

(geteekend) WILLE M.'

Ter ordonnantie van Zijne Koninglijke Hoogheid, De Algemeene Secretaris van' Staat, (geteekend) A. R, Faici>