is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Het vast regt voor de Stad 'sGravenhage, zal, met intrekking van het Besluit, van dealden December 1808 , wcd< rom , als bevorens, berekend worden volgens de klasse der terstekolom van art- 24 der voornoemde Ordonnantie.

6. Het proportioneel regt, wegens alls de panden , tot de woning of de bedrijven der Patem-pligtii;en gebezigd, en in de Gemeente zelve gelegen, zal, op den tot dus verre geusiteerden Voet, en oveiznlks tot één dertigste voor Korenmolenaars, en één tiende voor alle verdere Bedrijf' , die der 7deen 8ste klasse uitgezonderd) worden aangeslagsn. In de buiten-gemeenten of de zoodanige", alwaar de Patent-pligtig j niet met er woon gevestigd is, zal alleen het proportioneel regt tot legg r gebragt worden voor de panden, welke hij aldaar ter uitoefening van zijn handel of bedrjf gebruikende is

7. Van het proportioneel regt zulien , behalve dc Bedrijven der 7de en 8sle kiasse, als boven, bevrijd zijn:

a. De Water ot Polder- Molenaars, vermeld bij artikel 17 der Ordonnantie.

h. Alle Winkelier» der istc, 3deeno^begreoting, vermeld in sftikel j8 d:er Ordonnantie , wier Patent voor het vaste regt niet hoo-er gaat, dan één Gulden.

c. De Inlandsehe Kramers, voorkomende in de 6de, en de vreemde K ra uiers, voorkomende in de 7de bcgrooting; zullende echter dezer laatste patent van 5o en aS guldens, met de helft vermeerderd worden.

d. De vreemde Mars- of Pakkendragers en verdere Personen , opgeie'd bij de 8'tc begrooting,

e. üe vreemde Mans of Vrouwen , met groote aarden potten, glazen' en mandemrk , behoorend* tot de 9de begrooting.

f. De Boekhouders, Kantoorbedienden en verdere personen, opgeteld b:j artikel 19 , en niet meer dan J 600 'sjaars verdienende.

g. De vreemde daglooners het patentregt gesubjecleerd bij art. 20 der Ordonnantie.

En eindtl jk

h. Alle de openbare vermakelijkheden, vervat in de derde afdeeling der belasting, van art. 55 tot 58 ingesloten.

8. Tot vinding of bepaling van het proportioneel re^t van associaliën , compagnieschappen en verdere societeiten van commercie, begrep; n in art 16 der Ordonnantie, en van welke aan de geïnteresseerden akten of aartdeelen zijn of zullen worden uitgegeven, zal het vasle regt met één vi rde verlnogd worden , tot. de somma van honderd guldens toe , doch niet verder.

9 De Patent-pügtigen zullen , ter regeling van liet vaste regt, gehouden zijn, om, inoveÉeenslemmirgmetart. 64 derordon-