is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Liiven, op welke Lijfrenten gevestigd zijn; of van de Gepensioli e <i n. De Gemeente-Besturen zullen moeten toezien , dat de li ,men en v >o namen , mitsgaders dc geboorte- of doopdagen, ia. (in Register, oo wel als in de Attestatiën de vita, worden geel ld , ïeiicrlijk, overeenkomstig de Akten van den Burgerlijken Sun , den geboorte- oi doopdag dezer Lijven of Gepensioneerden i, r -üVi, t-, welke Akten zij zich zullen doen vertoonen.

4. D Gein enle-Besturen zullen, indien zij zulks ten bewijze voi .;e identiteit van den persoon, wiens aauwezen zij attestcten, üoodig ooidelen, de tussclienkomst van twee getuigen kun. r vi»deren.

5. B , ove. lijden van een Lijf , op lietwelk eene Lijfrente gev -hi i-l 1» , of Wel van ein Gepensioneerden, zullen de GemeenteB = 1. n daar an dadelijk aan den Directeur-Generaal der Cen1iv Ka» en der Nationale Schuld kennis geven.

ti Lte G.'mee 11 te Besturen zijn aan '* Lands Kas verantwoorde ij v«'or de deugdelijkheid der Attestatiën de vita, welke 1 ^ zul en hebben afgegeven, en zulks om liet even oi zij de tus s ti«nkiimst. van getuigen , al dan niet, zullen hebben gerequireerd-

7. De Attestatiën de vita zullen niet onderworpen zijn aan. lint legt van registratie, doch zullen dezelve moeten worden afg gtven op een zegel van twee en een' halven stuiver.

S. ' De Gemeente-Besturen zullen, voor iedere Attestatie de vita, welke door hen wordt afgegeven, aiogen vorderen tien stuivers, zonder meer, de kosten van zegel en drukloon daar

onder begrepen.

,j. Onze Commissaris-Generaal voor de Binnenlandsche Zaken , en de Directeur-Generaal der Centrale Kas en der Nationale' Schuld, zijn bslast ir.et de executie van het tegenwoordig B sluit , hetwelk voorts ter kennis van Onzen CommissarisÜeueraal van Financiën en de Rekenkamer gebragt, en in het Staatsblad geïnsereerd zal worden.

Gegeven in's Gravenhage, den 23sten Februarij des jaars 1814» en van onze Regering het Eerste.

(geteekerid) W I L L E M. <

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

De Algemeene Secretaris van Staat, (geteckerid) A. R. F a l c k»