is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VERËENIGDE NEDERLANDEN.

(N°. 33.) Besluit, van den 5den Maart 1814, n°. 53 j houdende vrijstelling van den invoer van Thee, en bepaling der reglen op denzelven , gedurende 1814»

W11 WILLEM, bij de gratie GODS, Phince van Okanie-

NaSSAU , SoUVEREIN VoRST DER VEReENIODE NEDERLANDEN, «nz., enz., enz.;

"Willende aan het, door Ons, ten beste der Inge'zetenen, en tot bevordering van de algemeene welvaart, aangenomen syste111a eenes vrijen liandels , de meest mogelijke uitgebreidheid geven, en hetzelve ook toepasselijk maken op de Thee, welk artikel, naar aanleiding van vroegere Witten, daarvan, tot 11a toe, i3 uitgesloten gebleven, en tevens zullende bepalen de hoeveelheid der regtea, waaraan de intevoerene Thee zal onderworpen zijn,

Gehoord het rapport van Onzen Commissaris-Generaal voer de Financiën,

Hebben besloten en besluiten :

Art. 1. De reeds, door Ons Besluit, van den a5s'en Januarij dezes Jaars, n°. 72, verleende concessiën, met betrekking tot den aanvoer, opslag en verkoop der Thee, voor de aanstaande voorjaars-verkoopingen, in voile kracht blijvende , wordt het aan elk en een' iegelijk vrijgelaten , om , met en na den eersten Octebcr dezes Jaars, hetzij regtstreeks uit China, of uit de havens en plaatsen van met ons bevriende Mogendheden , binnen de Verëenigde Nederlanden Thee in te voeren, zonder aan eenige andere formaliteiten of bepalingen onderworpen te zijn, dan alleen aan de betaling der inkomende regten, in artikel 4 en 5 gemeld; wordende dienvolgens alle vroegere daar tegen strijdende prohibitive en andere Wetten, 11a voor alsdan, ingetrokken en gesteld builen effect. *

A