is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

D E R

VEREENIGDE NEDERLANDEN. *

(N°. 55.} Besï.UIT, van den yden Maart i8;4 , n'. 1 , houdende bepaling eener Belasting op de Hunderen , Paarden en Schapen , gedurende de jaren, jSri, )8i5, 1816, 1817, iSiS, 1819 en 1820, ter oprigting van het Fonds tot voorkomingeri stuiting van de Runderpest.

Wi j WILLEM, btjde Gratie GODS, Pktnce vanOrakïiNassau , Souverein Vükst der Vereenigde Nederlanden ,

ENZ. , ENZ., ENZ, ;

Overwegende, dat het Fonds tot voorkoming en stuiting van Runderpest, opgerigt, ingevolge Publicatie, va» .6 December 3799, en verder bij Publicatien yan van 5o Mei 1806 en 12 April 1809, door bet leggen van eene Belasting van twee en één' stuiver op elk Runderbeest, Paard en achttal Schapen, telkens, gedurende de jaren 1807 tot 1811 ingesloten, geëxtendeerd tot een Fonds voor den Landbouw, onder het fransch bestuur, met de gewone Lands Financiën, is vermengd geworden;

Overwegende, dat de noodzakelijkheid van zoodanig Fonds, bovenal in dit jaar, bij het ontstaan der Runderpest in de Gemeenten van Utrecht, is ondervonden;

Overwegende, dat de onkosten, welke tot bevordering en aanmoediging van denNederlandschen Landbouw vereifcht worden , het meest gepast, en eigenaardig door de Landbouwers zeiven gedragen worden, en al/.00 Onze goedkeuring hechtende aan de grondbeginselen, waarop deze Belasting, bij voorschrcvene Publicatien , is gevorderd ;

Overwegende, dat het genoemde Fonds, weder van nieuw af behoort te worden opgerigt, en alzoo de opbrengst, ten gemelden einde, eenige jaren achter den anderen, noodzakelijk zai zijn;

&