is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke liaaf aanwezen kraclitig in dcszelf3 aiard, nuttig voor het! algemeen, en voordeelig maken Kullen voor allen , die daaraaö zullen deel nemen of met dezelve zullen in betrekking komen; r Gehoord Onzen Commissaris-Generaal van Financiën en denf Directeur-Generaal der Centrale Kas en der Nationale Schuld,

Hebben besloten en besluiten te arresteren, zoo als gearresï teerd wordt, bij deze, liet volgende

» OCTROOI en REGLEMENT v»or de Nederland£ B sche Banh.

BEEBSTE AFDEELING;

3) Aanvang en voortduring van het octrooi.— Fonds der BanUl

j) Art. 1. De Nederlandsche Bank wordt doör Ons, tot de » handelingen, aan haar vergund, uilsluitend geoctrooijeerd , 3) voor den tijd van vijf-en - twintig achtereenvolgende jaren, j) aanvang nemende, op den eersten april 1814, en alzoo ein» digende, op den 3isten maart i83^, het en ware dit octrooi » inmiddels door Ons mogt worden ingetrokken.

» 2. I>eze intrekking zal om geene andere redenen^ plaats 3) kunnen hebben, dan alleen, Wanneer eene meerderheid van 3) drie vierde gedeelten van alle de deelhebberen zich vereeni-j B gen, om daartoe aan Ons verzoek te doen, ofte ook, wan3> neer de Bank, afwijkende van de bepalingen, bij dit octrooi j) en opvolgende Reglementen vastgesteld, zich het voortdurend 3) genot van dit octrooi onwaardig mogt maken.

n 3. Gedurende den voorschreven tijd van vijf- en - twintig 35 jaren, zal aan jeene andere eorporatie, sociëteit of compagnie» schap, binnen deze Landen, worden verleend gelijk octrooi , 3) nochte eenige der faculteiten, voorregten en gunsten aan 3) deze Bank verleend.

» 4. De Nederlandsche Bank wordt geacht uittemaken eene n compagnieschap zonder firma, bestaande uit actiën of aandee3) len, waarvan de eigenaars de geldschieters zijn.

» 5. Deelhebberen zullen nimmer in persoon of goederen} y> uit eenigen hoofde, ofte voor eenige zaken de Bank concerne3) rende, aansprakelijk zijn, maar alleen de fondsen der Bank 3) zelve alle aansprakelijkheid van de handelingen der Bank moe» ten kwijten.

H 6. Deze associatie geniet, gedurende haar bestaan, boven » en behalve de regten en voorregten, aan dezelve, bij dit » octrooi vergund en toegekend, alle aoodanige andere burger-