is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VEREENIGDE NEDERLANDEN.

(No. 48.) BESLUIT van den 16 April i8i4, ra®. 84, houdende verbod van invoer van RUN DVE E, uit strelen waar zich de besmettelijk!» ziekte heeft geopenbaard.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Prinse van Oranje - Nassau, Souverein Vorst deb, Vercenigde Nederlanden , enz. , enz. , enz.

In aanmerking nemende, dat de besmettelijke Ziekte onder liet Rundvee zich op nieuw bij Bremeri, en in de omliggende streken heeft geopenbaard , en dat alzoo door den invoer van Vee uit die Ommestreken , deze Ziekte ligtelijk op de Grenzen van Nederland zoude kunnen overgebragt worden, waar tegen, zoo veel menschelijke pogingen toelaten, willende voorzien , gehoord Onzen Secretaris van Staat tot de Binnenlandsche Zaken;

Hebben belloten en besluiten:

Alle invoer van Vee in de Verëenigde Nederlanden en deszelfs ommeftreken, mitsgaders uit zoodanige verdere streken, alwaar eenige besmettelijke Ziekte onder het Rundvee zich heeft geopenbaard of nog verder zoude mogen openbaren, wordt, tot op Onze nadere voorziening, ten strengste verboden, op verbeurte van het alzoo ingevoerde Vee.

Art. 3.

De enz;

Art. 5. Onze Secretarissen van Staat voor de Binnenlandsche en Buitenlandsche Z»Uea worden, ieder voor zoo veel