is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derzelver verkregen Pensioen, buiten hetzelve niet ïnögen vertel re i dan na daartoe van Ons bekomen toestemming , en onder korting van een derde gedeelte van het jaarlijksch beloop van derzelver Pensioen.

11. De Burgerlijke Pensioenen, boven de drie honderd guldens 's jaars bedragende, zul en noch met Civile noch met Militaire tractementen te gelijk kunnen genoten worden.

12. Van de bepalingen in het tegenwoordig besluit vervat, worden uitgezonderd zoodanige bu'tengewone gevallen, waarin Wij, ut hoofde van bi zondere bewezen diensten, of om andere redenen, bereids anders geordonneerd hebben, of al nog mogten oordeelen anders te moeten oi'donneren.

] 3. Afschriften van dit besluit zullen worden gezonden aan den Raad van State, aan den eersten Pres dent van het Hoog Geregtshif, Onze refpective Secretarissen van Staat, aan den D recfeur- Generaal van den Waterstaat, en aan den Postmeester - Generaal, tot informatie en narigt; en zal hetzelve voorts ter ' ennisfe van de Rekenkamer gebragt, en in het Staatsblad geïnfereerd worden.

Gegeven in 's Gravenhage, den ïyden Mei des jaars i8i4, en van Onze Regering het Eerl'te.

(geteehend) WILLE M.

Ter Ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

De yïlgemeene Secretaris van Staat,

(geteelend) A. R. F a r, c k.