is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tle voorschrevene pakhuizen der voormalige Oost-Indische Compagnie te Amsterdam en te Rotterdam, en zullen aldaar moeten verblijven tot dat op dezelve zullen kunnen worden van applicatie gemaakt, de algemeene bepalingen nopens den Theehandel, welke door Ons aan de vergadering der Staten-Generaal zullen worden voorgedragen, en welke, in getinen gevalle, vóór den 1 April van het jaar 18i5, zullen worden in werking gebragt.

7. Onze Secretaris van Staat voor de Financiën is belast met de executie van het tegenwoordig besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geïnsereerd.

Gegeven in 's Gravenhage, den 24ste,Junij des jaars ioi4 , en van Onze Regering het Eerste.

(geteel-end) WILLEM.

Ter Ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

De Algemeene Secretaris va 1 Staat,,

(geteekend) A. 11. F A L c K.