is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VERËÉNIGDE NEDERLANDEN.

(N°. 7 3 O TV ET, houdende bepalingen omtrent de slooping van Gebouwen binnen Steden en Plaatsen , gearresteerd den 25 Junij 1814, n\ 60.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Prinsè vaw

oran je-nassau , souverein vorst der veREENIGDE jsederlanden j enz. , enz. , enz.

Aan alle de genen, die deze zullen zien of hooren lezen. Dalut I doen te weten :

Nademaal Ons kennelijk is geworden, dat de slooping van hui«en eu andere gebouwen, sedert een geruimen tijd, in verschilende steden, hand over liand toegenomen heeft, niet alleen tot ontluistering derzelve Steden , maar ook tot ongerijf van inkom ingezetenen en tot aanmerkelijk nadeel van 's Lands

ZOO IS HET, dat Wij, den Raad van State gehoord , en niet gemeen overleg der Sta ten-Generaal dezer Landen, hebben besloten en besluiten.

Art. 1. Gcene slooping of a,notie van eerng gebouw, onder Welken naam OC)k, binnen eene stad of andere plaats gelegen. of daarvan een onmiddelijk gedeelte uitmakende, zal. van nu at aan, mogen geschieden, vóór en aleer daartoe van den Burgemeester of van het plaatselijk Bestuur der Gemeente, waaronder zoodanig gebouw behoort, expres consent zal zijn bekomen; wordende aan de p.aatselijke Besturen respect;veliik het toestaan of weigeren van zoodanig consent, naar bevind van zaken , en zoo als zij met het algemeen belang hunner gemeente meest overeenkomstig zuilen vinden, bij deze overgelaten,