is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Manufai turen, Flanel de el ...... ... . . f o: 12: o

Alle foorteu van Laken de el - 12: i5: o

Alle andere ftoffen gemaakt van , of vermengd iuet

wolle, de el - 4: 9: o

Zie verder Oost-Ind'fehe goederen.

Muntmateriaal, vrij vaa regten.

Oost-lndisdie Goederen, namelijk:

Goederen, waren en koopmanschappen van het gewas, voortbrengsel of fabriekwezen van de Oost-Indien of China, dadelijk van .het vcree''ivl Koningrijk van Gi'oot-Brittanniën en Ierland, in de Vereenigde Nederlanden ingevoerd zijnde, vrij van regten.

Dezelfde goederen, waren en koopmanschappen , niet van het vereenigd Kon'ngri(k van Groot-Brittanniëu en Ierland, in de ereenigde Nederlanden ijjgevoerd zijnde, als voigt: T iee , vrij van regten. lijjcn Mousseline nf Vpfeïdoel-:

Effen wit Callicoes, Mousseline of witte Gallicoes, gebloemd, of geborduurd, effen witte Ü metten, Nanking-linnen, en alle artikelen, gemaakt van haar of boomwolle, of ecnig zamenmentsel daarvan, van de waarde van honderd guldens ƒ 5; 0.0

Goederen, waren en koopmanfehappen uit de Oost-Inden, die verboden zijn in Engeland te dragen of te gebruiken, van de waarde van f 100; o: o: ......... - 5. o: o

te weten:

Alathes, Allejars, Atehabanoes, Atlas, Bandamoezen, Bijetapants, Brawls, Calamapoes, gekleurde Katoenen , katoenen 1 landdoeken , dito met gekleurde ( randen, Camdanies, Charconnaes,

Melassen, Chitzen, Ghucblaes, Chnsloes, Coopns, K r;p, Cushtaes, Custar.es, Dijksooksoi s, Gaas,

Spreijen en Beddebehangsels, Ghilh's, Gingang,

Coiroots of Barouls, Habaszies of Slichtermanszijde, Herba, Indifche Stoffen, Beddenberoodigdlieden en Ameublementen, Jeebooisoijs, Kingeol, Bastedoeken, zi.de dito, zi.de Rollen, Muggesawies, gekleurde Neteldoeken, blaauw Nanking,

Nawabeijs , Neganepants , Nicanasser, |:asten,

Paduasoijs , Paiampous , Pininscos , Pliotoes,

Poyées, z jde Roemaais , katoenen dit» , Salopants ,

Öarsenets, Sjerpen of Gordels 1t 11 zijde, idem