is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebbende, werkelijk gedane diminuticn, roijementen, exteniiën, loqiiaturs en andere apostillen, bij resumtie of bij verhaal te liquideren of te admitteren.

25. Alle klagten tegen voorfchreven diminuticn, roijementen, extenfiën, loquaturs en andere apostillen, zullen door die genen , welke zich bezwaard mogten reKenen, bij Onzen Algemeenen Secretaris van Staat worden ingediend, en door denzelven ter Onzer kennis worden gebragt, ten einde vervolgens door eene commissie van vijf leden, uit den Raad van State, daartoe 'sjaarlijks door Ons te benoemen, te worden beoordeeld.

Ingeval deze commissie van revisie de ingebragte bezwaren ongegrond mogt bevinden, beslist dezelve dadelijk zonder I100ger beroep ; wanneer de bezwaren daarentegen gegrond mogten fchijnèn, zai de commissie deswegens met de Rekenkamer in correspondentie treden , ten einde dezelve optehelien , en daarin niet kunnende slagen, zal zij Onze uitspraak provoceren , met overlegging van alle de stukken in de zaak gewisseld eu tot dezelve betrekkeiijk.

26. De Algemeene Reken' amer ziet toe, dat alle ontvan*gers, betaa'meesters , administrateurs en verdere comptabelen hunne rekening en verantwoording inzenden binnen den tijd, bij d er zei ver instructiën of anderzins , bepaald.

Zij zal in het bijzonder de hand houden aan de rigtige verantwoord ng van penningen ter goede rekening of in mindering verstrekt ,-en bevoegd zijn, ten aanzien van penningen ter goed" rekening, in gewone omstandigheden, de registratie "van ordonnantiën voor zoodanige voorschotten te weigeren, inihen van het emplooi van vroeger bij voorschot verstrekte gelden, 11a verloop van zes maanden, geen rekening mogt zijn ingeleverd, en met betrekking tot gelden in mindering gestrekt , zal zij speciaal daarop letten, dat de conditiën van het kontrakt, waaruit de betaling proflueert , te dezen opzigte Daauwkeuiig worden geobserveerd en gelet dat het belang van 'slands financiën door gsene overmatige betaling kunne pericliteren.

27. De Kamer beeft echter de vrijheid van, daartoe termen vindende, een convenabel uitstel tot het indienen dor rekeningen te verleenen.

28» Zij kan d«a nalatigen comptabelen mulcberen met eene