is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wegens contra ventien der wet, in zaken der jagt en visscherij, welke vijftig guldens of meerder beloopeu, de acten op zegel Bullen moeten worden gepasseerd, en dat van dezelvé transactiën een regfe van registratie van één percent zal moeten worden voldaan.

5. Onze Secretaris van Staat voor de zaken der Financiën is belast met de executie van het tegenwoordig besluit, het welk gebragt zal worden ter kennisse van onzen kamerheer van tleecieren iot de Cloese, als belast met de functien van Opperhoutvester, en van de Algcmeene Rekenkamer, en voorts in het staatsblad geïnsereerd.

Gegeten te Brussel, den ï^den Augustus des jaars i8i4, en van Onze Regering het Eerste.

(geteekencL) WILLE M.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

De Algemeene Secretaris van Staat,

(geteeiend) A. R. F a l c k.