is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben goedgevonden en verstaan:

Art. 1. Het regt van de jagt, bij art. 3 van Ons besluit» in dato 26 Maart Jl. , 'n°. 20 vermeld, zal van nu af aan wederom kunnen worden uitgeoefend door de eigenaars der heerlijkheden, waaraan hetzelve tevoren verbonden was, mits zich-, zoo lang daaromtrent niet anders door Ons zal zijn gestatueerd, bepalende tot die gronden, welke niet aan particulieren in eigendom toebehooren, en zich wijders onderwerpende aan alle de bepalingen op het stuk der jagt reeds gemaakt of nog te maken.

2, Onze Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit, waarVan kopij zal worden afgegeven aan den Eersten President van liet Hooge Geregtshof en aan den fungerenden Opperhoutvester, tot informatie en narigt respectlvelijk; zullende hetzelve voorts in het. staatsblad worrlen geïnsereerd.

Gegeven te Brussel, den bisten September des jaars i8i4,' «en van Opze Regering het Eerste.

(geteeiend) WILLEM.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

De Algemeene Secretaris van Staat,'

,/

(geleeiend) A. H. F a 1 c k,