is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1814, 01-01-1814

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vene acten van deelgeving, mitsgaders van alle verdere documenten, welke daartoe betrekking hebben.

h Dat daarbij ten duidelijkfte zal moeten blijken, wie gekwalificeerd zijn tot het teek enen der certificaten of andere acten van deelgeving, mitsgaders, in cas van allchrijyinF, tot bet teekenen der overfchrijwngs-biljetten, en dat" de handteekeningen dezer gekwalificeerden te gelijker tijd worden ingezonden.

,, Dat die infehrijvingen zullen kunnen worden gelteld op ' naam van één, of ten hoogtte twee perionen, zonder meer.

d. Dat in zoodanige gevallen waarin meerdere personen in eene directie zullen zijn begrepen, die infehrij vingeu. zullen moeten gefchiedën op naam van : v

het administratie-kantoor onder directie van gevestigd te zonder de bijvoeging van de

namen van commisfarisfen, als welke, ten gevolge der overgelegde acten, gonoegzaam zullen zijn bekend.

c Dat bij verandering van perfonen in zoodanige adminiflratien, ofte wel door overlijden vau dezeiven, daarvan dadelijk, aan commisfarisfen van het grootboek, zal moeten blijken bij fchriftelijke acte.

Dat het oorspronkelijk gestelde hoofd in het grootboek, mitsgaders de uittegeven acten van deelgeving, bij yoorduring, vau denzelfden inhoud, zullen moeten blijven', ofschoon de personen, welken oorspronkeliik de i irectie uitmaken ,' < fte wel die genen, op welker naam de inschrijving is geschied, kwamen te overlijden.

g, Dat. door commissarissen van het grootboek, voor alle uittegeven certificaten of acten van deelgeving, zal worden ■voorgeschreven eene algemeene wijze van nummeren .» waarna meu zich , ter bevordering van eenparigheid en orde, zal moeten regelen.

h. Dat geene certificaten, of andere acten van deelneming,