is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yen zullen worden; zullende het aan niemand vrijstaan dezelrs kansbk]ette of de gedeelten va i dien, in ondei'deelen te fplitsen , en zulks op verbeurte vam eene boete van vijJ-ën-LwirU g guldens voor elk aldus gefabriceerd gesplitst onderdeel, ,

11 Aan alle fideï - commissaire , témporaire of conditionele bezitters van inschrijvingen Van uitgestelde schuld , mitsgaders aan alle algemeene provinciale, plaatselijke of stedelijke besturen, heemraadschappen, dijk— óf p lder-kollegiën , directieii vaa Weduwen- of-ar men-kassen óf fondsen , diakoliiën korpóratiën , godshuizen of pieuse gestichten, Weeskamers, voogden, curators en andere administrateuren, wordt wel expresseiijk verboden de kansbiljetten, welke aau hun zullen worden afgegeten, te verkoopen, te verpanden, te verhuren, ofte voor andere te Verwisselen, en zulks op verbeurte van eene boete van drie honderd guldens voor elk aldus verkocht, verpand, Verhuurd of verwisseld kansbiljet, boven én behalve de straffen, welke zij, in zoodanige gevallen, ten gevolge van de bestaande wetten, zouden kunnen incurreren.

12. Ter voorkoming van alle misbruik, het welk door de hier-\ vorengenoemde personen of kollegiën van de yoóischreven kansbiljetten zoude kunnen worden gemaakt, en ten einde het bewijs van zoodanig misbruik, indien het plaats mogte vinden, altoos voorhanden zij, zullen de personen en kollegiën, in het voorgaand artikel bedoeld, verpligt wezen om, binnen veertien dagen, na dat zij de voorschrevene kansbiljetten zullen hebben ontvangen, in dorso van het bewijs van inschrijving1 in het grootboek, hetwelk hun zal worden afgegeven, te stellen de nummers der bij hun ontvangen kansbiljetten, en die aanteekening met hunne gewone naamteekening te bekrachtigen, en zulks onder Verbeurte van eene boete van vijf-en-twintig guldens voor elk kansbiljet, waarvan de aanteekening op het Voorschreven bewijs zal zijn verzuimd.

Dit bewijs van inschrijving zal bij de eerst te doene rent—' betaling bij de directie van het grootboek der nationale schuld Pioeten worden vertoond en geviseerd, ten einde van de al °1 niet gedane aanteekening in dorso altoos kunne blijken.

1^. Alle vrederegtei's , griffiers, notarissen en andere publieke personen, zoo mede alle executeuren in boedels, of Nalatenschappen, worden , op hunne verantwoordeli kheid, wel pxpresselijk gelast om, bij het inventariseren, toebedeelen of

A 3