is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Indien aan een schipper of voerman op eene reize, meer dan een tonnetje huskrixid door éér; afzender aan onderscheidene adressen, of door onden&cheidene afzenders aan één adres ter Vervoering worden bezorgd, tot drie tonnetjes of honderd en V|jftig ponden buskruid incluis, zal hij dezelve mogen mede deinen, mits alvorens daarvan kennis gevende aan het hoofd der plaatselijke polic'.e, ter plaat;,8 van de afzending, en zich §edragencLe naar de voorzorgen die hem door denzeive schrif— te'ijk zuilen wordeu opgegeven, doch het geen hem boven de drie tonnetjes , of een honderd en vijftig ponden buskruid op e«Ue re'ze mogt worden aangeboden, zal hij moeten afwijzen, ei£ de afzender niet kennende, onder het hoofd der plaatselijke pohcie moeten deponeren, en zulks alies op verbeurte van vijf 'loricltrd guldens voor iedere vijftig ponden buskruid welke hij jO.Ven het eerste tonnetje mogt hebben mede genomen,■ zonder zich naauwkeurig te gedragen, naar de voorschriften vaa dit artikel.

5. Een schipper of voerman, aan wien kan bewezen worden, dat hij met den afzender van buskruid mogt hebben gec|Oiiudeevd, om buskruid onder eene bedekte embaüagie en attr '■ere benoeming mede te nemen, zat zijn schip, schut, wagen oi ;.,u- en paarden verbeuren, en bovendien, naar exigentie van zaken, des noods met conlinemcnt en lijfstraf worden gestraft.

6. Indien een schipper of voerman ontdekt, dat aan heia 'uskruid ter vervoering is medegegeven boven drie ponden, letwelk niet in een drgt gekuipt tonnetje wordt verzonden y ' dat het tonnetje, hetwelk verzonden wordt, niet met het tyoord buskruid, in voege hier voren art. 1 bepa ld, is gevlerkt , en op bet adres den naam van den verzender, en de 'Wantiteit buskruid niet is gemeld, -of ook dat het gemerkt» °unetje waarschijnlijk meer dan vijftig ponden buskruid in|°udt , zal dezelve verpiigt zijn , zoodra hij die ontdekking ^°Rt , dadelijk daarvan kennis te geven aan her. hoofd van de

der plaats, welke hij het eerst moet passeren , df waar 'J het eerst moet aanleggen-, met overgave van het al;00 ver'ideae buskruid, op de boete vaa vijf honderd guldens.

Het zaï aan geen schipper of voerman in deze landen 'istaan, zijn schip, schuit, wagen of kar a»m eenig ingezete» 5aa een g ander persoon te verhuren, of te leenen. 01a h«t-,