is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IT. Bij deze dispositie zal dezelve zich speciaal moeten regelen naar de meerdere of mindere hoeveelheid buskruid, welke moet worden getransporteerd , en naar den aard van da route, langs welke hetzelve moet worden vervoerd.

12. Zulks, het zij om de grootte van het transport, het zij wit hooide van den weg, langs welken het kruid moet vervoerd worden, dienstig oordelende, zal hij niet alleen bevoegd, maar zeifs verpiigt zijn, in alies dezelfde voorzieningen voor ta schrijven, als hierna bij artikel %7 en volgende, op het vervoeren van buskruid voor tien dienst van den lande z jn bepaald; en in dat geval, of in het geheel, z'iodra hij eenige militair® adsistentie noodig oordeelt , zal hij zich deswegens moeten concerteren met den kommanderenden officier in de Provincie oi Landschap, of in zijne residentie.

1?>. De Gouverneur der Provincie, of van het Landschap, zal de hij hem verleende autorisatie schriftelijk aan den verzoeker moeten afgeven, en in dezelve de voorwaarden inlassclien, op Vvelke dezelve is verleend.

] 4. Hi; is insEclij ks verpiigt, zoodra eene autorisatie, tot het vervoeren' van buskruid, door hem is verleend , daarvan kennis te geven aan het Departement van Ooriog, met opgave van de prccautïën, welke door hem zijn voorgeschreven.

I5. Een schipper met buskruid bevracht, het zij voor rekening van den lande, het zij voor rekening van particulieren, op daartoe verleende autorisatie, zal, gedurende liet transport, geen vuur aan zijn boord mogen stoken, noch licht in z;jn schip branden, noch tabak rook en in de nabijheid van de lading, en tevens zorg dragen dat zulks noch op zijn schip, nocli in de nabijheid van hetzelve door de zijnen geschiede, bij verbeurte van het schip en arbitraire correctie, naar exi•gentie Yan zaken ; zullende de schipper voor zijne knechts \trantwoordelij k zij n.

iG. Een schipper, met buskruid bevracht, het zij voor rekening-van den lande, het zij voor rekening van particulieren, Za', Voor zoo verre de binnenvaarten betreft, verphgt zijn, 2ijue reize, buiten dringende noodzakelijkheid, slechts bij dag ^'ooit te zetten, en het varen bi nacht te vermijden, a*s '"«de in sreden , dorpen of gehucht niet mogen vernachten, «ian met toestemming van het hoofd er regering van de plaats.