is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boven omschreven, in de vaartuigen geladen worden, zai Je Magazijnmeester of die gene die de verzending doet, onderzoeken , of die vaartuigen in goeden staat zi:n, en o'f men er wel alles van verwijderd heeft , wat ongelukken zoude kunnen veroorzaken ; waarna men op dat gedeelte van het vaartuig, alwaar de lading zal moeten liggen, haren ldeeden of woiien dekens zal uitspreiden.

42. De magazij ^meesters, of die genen die de verzending doen. zullen insgelijks zorg dragen, dat, wanneer de lading aanhoord zal zijn, dezelve zoo vastgestuwdwordt, dat z^i door de beweging van het schip niet los kan geraken , Waarna zij met haren Ideeden overdekt zal worden, en de geteerde zeilen tot meerder veiligheid, op de luiken zuilen worden gelegd.

45. Ten einde een ieder zij gewaarschuwd dat ereenig vervoer van buskruid, oorlogsbehoeften en brandstoffen zai gefcjiieden, op dat men daarb.j de noodiee voorzorg zal kunnen gebruiken, zal de magazijnmeester, of die gene die de verzending doet, van ieder vaartuig, aldus voor rekening van den lande geladen, een teekeniaten waaijen, hetwelk zai bestaan in een Witte vlag van de mast, van twee ellen lang, en een el breed, dit- met een winkelhaak zal moeten worden uitgezet, en waarop met zwarte letters , van één voet lang, zal moeten zijn geschilderd KÜSK. UID.

Er zai daar en boven op het roer eene gawone roode vlag waatjen ; eindelijk zal ieder vaartuig «ene roeper moeten hebben , om daar mede bij nacht de noodige teekenen te ge en.

44. Ingeval 'er een transport van buskruid , oorlogsbehoeften of brandstollen, met wagens te land zal moeten gefchieden, zal men hiertoe geene particuliere wagens mogen gebruiken, ais in geva = van eene dringende noodzakelijkheid, en van een volstrekt gebrek aan ammunitiewagens. — In dat geval zal men niet anders mogen gebruiken dan hechte en sterke wagens ©f karren met linnen overdekt, die men alsdan nog van boven en van onderen met haren ldeeden of wollen dekens zal voorzien, al het welk insgelijks zal in acht genomen moeten Worden, met de ammunitiewagens van de artillerij.

45. Bij het opladen der wagens, zal de magazijnmeester of (&ie gene die de verzending doet, zorg dragen, dat zulks naar