is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VERËENIGDE NEDERLANDEN.

(N°. 8.) TV E T, houdende bepalingen , op het statueren van gepaste straffen en boeten, bij de keuren en ordonnantiën van die besturen aan welke, het g4ste artikel der grondwet de vrije beschikking over hunne huishoudelijke belangen verleent. Gearresteerd den 26stefi Januarij ,n°.53.

Wij WILLEM, btj de geatif. GODS, Pkinse van ORANJE-NASSAU , SOUVEREIN VORST DER VEREENDE

HedirlandüN, enz., enz., eïï£.

Aan alle de genen die deie zien of hooren lezen, salut! doen te Weten:

Alzoo Wij in aanmerking genomen hebben, dat bjart. 94 der grondwet voor de Vereenigde Nederlanden, aan de besturen v»n steden, distrieten, heerlijkheden en dorpen is toegekend Öe vrije beschikking over hnnne huishoudelijke belangen, en

magt om daaromtrent de vereischte bepalingen te maken, DVereenkomstig den inhoud hunner reglementen, en niet stri]'i'g zijnde met de algemeene wetten of het algemeen belang der lr>g ezetenen; , ,

Dat, voor 7.00 verre zoodanige plaatselijke belangen een gebod, iets te doen of natelaten , behelzen .het noodzakelijk is, dat as.n dezelve kracht en klem kunne worden bi gezet, door het ®tatuëren van gepaste straffen tegen de overtreding;

Dat echter het vaststellen van zoodanige straffen niet anders geschieden > dan voor zoo verre daartoe, door,de hoogste