is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buitenlander , meer dan drie maanden in liet jaar binnen dezelve doorbrengende, voor zoo verre eenige der in d. ze ordonnantie vastgestelde bepalingen op eenig ingezeten oi' dusdanigen buitenlander toepasselijk zijn.

Art, 9.

// 'aar de beschrijving moei geschieden.

§ J. De besclirijving moet geschieden ter plaatse waar de ingezetenen hunne vaste woonplaatsen hebben.

$ 2. Voor de vaste woonplaats van zoodanige ingezetenen, welke in den winter drie of meer maanden verblijf houden in eene stad, alwaar dezelve eene eigene of gehuurde woning hebben en gedurende den zomer elders verblijf houden, zal gehouden worden het winterverblijf.

§ 3. De vaste woonplaats van een ingezeten, welke in meer dan eene stad bij afwisseling verbl ijf houdt, is ter plaatse, alwaar de huurwaarde vaa zijne woning het zwaarste is.

§ 4. Voor de vaste woonplaats, ten aanzien van ambtenaren , wordt gehouden de plaats alwaar het ambt moet worden Waargenomen.

Art. 10.

Beschrijving van het hoogste gelcd.

Bij het doen der beschrijving, zal elk ingezeten moeien opgeven het hoogste getal personen welke hij sedert den isten Januarij van het jaar waarin de beschrijving geschiedt, te gelijk in dienst heeft gehad of nog heeft.

Art. 11.

Beschrijving van personen tot den dienst in beroepen of bedrijven.

Niemand £al eenige der bij hem dienstdoende personen als Werkboden mogen opgeven, onder voorwendsel, dat die bestemd zijn voor het werk van eenig beroep, bedrijf of sering» ®n gevolgelijk zal het tarief van f 2-l5— op deze niet worden