is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 16.

Voorzieningen ' tegen-pogingen om deze belasting te ontgaan. .

Niemand zal ^icli van deze belasting kunnen bevrijden door zijne dienstboden alleen zes dagen ter week in dienst te hebben, of .dezelve.,,gedurende een of meer nachten, buitc;.s buiste laten slapen, alzoo een dienst zelfs van vier dagen 's weeks, conform •. 5 van art. 3 dezer wet, voor een gestadigen' dienst zal gehouden' worden; Ook zal niemand- deze belasting kunnen ontgaan onder voorgeven , dat hij zijne dienstboden tut liefdadig ,ite:d onderhoudt, ten ware die liefdadigheid uit ze! ere omstandigheden kenbaar was, noch ook onder voorwendsel, dat bij iemand in zijne kwaliteit bij zich heeft, die zelfs eenige kwaliteit bezit of eene acte of commissie heeft bekomen , voor zoo verre zoodanig persoon ook tot eenig huiswerk gebruikt wordt.

En naardien alle inwonende personen, die als werkboden van de eerste klasse bshooren aangemerkt te worden, onder den impost van f 2 : i5: ~ zijn gebragt, zoo zullen ook deze alle als zoodanig in de declaratoiren moeten worden opgegeven, zonder onderscheid of dezelven geld trekken of geld toegeven.

Art. 17.

hoe ten legen het verzwijgen van boden, of het doen van vals ohe opgaven.

§ T. Alle de genen dié, bij het invullen der declaratoiren, znllen'trachten dow verkeerde opgaven of verzwijgingen den ontvaiig«r hunner gemeente te misleiden of onder eenig pretext hoegenaamd hunne verpligtingën, ten, aanzien van deze belasting,, -te .ontduiken , zullen vervallen in eene bodte van honderd guldens voor ieder op te geven persöón, Welke door hen zal zijn verzwegen of verkeerdelijk aangegeven. • • -r- - ' ' _

5 .2^,De zoodanige, die eenig persoon of personen, na ds beschrijving door hen in dienst genomen, verzwijgen of de zei ven .niet .conform deze ordonnantie aangeven, Sullen in de boete vervaiieu van vjei' honderd guldens, voor ieder ver' zwegé'n of niet behoorlijk aangegeven persoon.