is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 30.

A cinzuluerine.

u *

Iéder belastingschuldige zal vóór of op dcri eersten dér maand? ■volgende op die waarin de aanslag-biljetten zullen zijn rond ge" feragt. de op dat tijdstip verschenen# twaaifde gedeelten va» zijnen panslag in handen van den ontvanger moeten storten» en vervolgens vóór of op den eersten van ieder der volgend® maanden de termijn op den laatsten der voorgaande maand vö" schenen, moeten voidoen tot dal dé geheeie verschuldigde belasting zal zijn aangezuiverd.

De belastingschuldigen, welke in gebreken blijven om de bovenstaande bepalingen in acht te nemen, zullen, op den voet en wijze bij de drecte belastingen voorgeschreven, daartoe worden geconstringeerd.

Art. oi.

Suppletoire leggers en kohieren.

Met het einde der diïe eerste vierendeal jaars van elk jaar e» das op primo April , primo Tulij en primo October, zuilen de ontvangers der-directe belastingen , uit de declaratoireh van suppletoire aangiften, welke, naar aanleiding van de bepalingen bij § 1 en 4 van artikel 17 dezer ordonnantie ten hunnen kantore zijn ingeleverd, eenen suppletoiren legger opmaken, op geüike wijze als bij § 1 van artikel 26 dezer wet voor de primitiv" legger is vastgesteld en zullen de verdere bepalingen van dif laatstgenoemde artikel, opzigtelijk de primitive leggers , insg«lijks ïïaanvrkeurig worden geobserveerd ten opzigte der suppletoir" leggers in dit artikel vermeld , ten einde daaruit al verde* door den directeur der directe belastingen hetsupp etoire kohicf zoude kunnen worden opgemaakt, hetwelk, na de executoirverklaring van den Gouverneur der Provincie te hebben ont'j vangen, door den controleur van het district aan het hooftl des gemeente - bestuurs, en door deze laatste aan den 01 vanger der gemeente ter invordering moet worden Verzonde°' welke de belastingschuldigen met het beloop der aanslagen' waarvoor dezelven in de voormelde suppletoire kohieren ge' bragt zijn, zal bekend maken; en zal deze ambtenaar ten aa»' zien der suppletoire kohieren alle de bepalingen observere'1' welke opzigtel jk de primitive kohieren bij artikel 27 dei"* wet zijn vastgesteld.