is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5". Dat dezelve personen zullen bevoegd zijn tot het openlijk voeren en gebruiken van een erkend adelijk wapen; en

4°. Dat een edelman in d« geheelë Provincie, alwaar hij woonachtig is, tot de jagt is gekwalificeerd, zonder aan eenig vereisebte van betaling eener zekere somme in 'slands lasten of van gegoedheid onderworpen te zijn.

Reserverende Wij Ons . om. wanneer de door de Provinciale Staten aan Onze goedkeuring te onderwerpen reglementen voor delioog - Heemraadschappen, in deliberatie zullen komen, nader te statuëren, of, en in hoe verre in de zamenstelling dier kolJegiën, naar gelang van ieders bijzondere omstandigheden aan de leden van de ridderschappen of edelen eenig aandeel behoort te worden toegekend.

En za! deze kopijelijk worden gebragt ter kennisse van den Raad van State, van het Departement van Binnenlandsche Zaken, van den Hoogen Raad van Adel en van den Opperhoutvester; en voorts tot narigt van een iegel jk wien zulks zoude mogen aangaan in het staatsblad geïnsereevJ.

'sGravenhage den inden Fubruarij i8i5.

c

(geteekend) W I L L É M.

Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,

Qreieelencl) A R. F a l c K.