is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En op de consideratien en het advies van den Eersten President van het ïloog Geregtshol der Vereenigde Nederlanden? omtrent de'bepalingen en regelen welke, met betrekking tot de vergunning van liet regt van parate executie, ter zake voor' schreven, mitsgaders omtrent de wijze waaropin dat cas zoudc behooren geprocedeerd te worden, provisioneel zouden moeten worden in acht genomen ;

Den Raad van State gehoord en met gemeen overleg van de S ta te tl- G en tra al dezer landen;

Goedgevonden hehben en verslaan , met alteratie va;n het geen, contrarie dezes, bij Onze besluiten van 20 December i8l3, 11". 8 (zie staatsblad d'a°. i8i3>, n°. i5) en 18 Au" gustus ]814, ii°. 4, (zie staatsblad d'aJ. 18 i4 , 11®. 96 ), mogt zijn gestatueerd, provisioneel deswege te ordonneren en tfi statueren , gelijk Wij ordonneren en statuëren bij deze:

Art. 1. Aan alle stedelijke of plaatselijke ontvangers, col-' lecteurs , gaarders of andere plaatselijke beambten , ondff welken titel dezelve ook zonden mogen fungeren, welke belast zijn met de invordering, gadering of ontvangst, het zij van do jaarlijId'ehe personele omslagen , bij art. 4 van Ons voorst besluit van a5 December 1815 vermeld; het zij van de stede' lijke of plaatselijke belastingen op de huurwaarde van vast* panden, het zij van de omslagen tot onderhoud van lantarens» brandspuiten, nachtwachts of eenige andere bij dit beslui' gepermitteerde afzonde/rijke stedelijke of plaatselijke belastin" gen, tot voldoening van welke vereischt wordt een aanslag dt;1' contribuabelen en oproeping om dezelve te betalen • word' toegekend en gegeven het regt van parate executie op de goe' deren van die genen, welke eenige der hier voorgemelde be' lastingen aan de stedelijke of plaatselijke kassen schuldig zijn ? en zal dit regt door die beambten worden uitgeoefend naar d' volgende bepalingen.

2- Het voorschreven regt van parate executie zal, tegen wie" het ook zoude mogen wezen, niet langer plaats hebben dij" den tijd van drie jaren, na expiratie van den termijn, waf"!'1'1 de voorschreven stedelijke of plaatselijke belastingen vervailff zijn en hebben kunnen worden ingevorderd, 11a welken t'j de ontvangers en gaarders alleen zullen behouden eene geW°iJ actie.