is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Dc ontvangers of gaarders zullen de betaling van liet Verschuldigde prcciseliik vorderen op de gezette tijden hij de stedeJijke of plaatselijke ordonnantiën bepaald of daar bij r'ader te bepalen; en dat wel schriftelijk en in dier voege dat iet biljet de natuur van den aanslag en het object waarvoor uistinct en duidelijk ia houd®.

4. Da respectivelijk bepaalde tijden verstreken zijnde en I debiteurs in gebreke blijvende hun verschuldigde te voi> z°o zullen de ontvangers of gaarders, door een deurnaarder, bode of cenig ander persoon, tot het doen van fceregteüjke exploicten gekwalificeerd, op schriftelijken last, Onder hunne handteekening aftegeven, de gebrekigen doen sommeren om bumen den tijd van acht dagen te komen betalen het gene zij schuldig zijn, en zal in dezen schriftehjken last, desoin, mitsgaders het artikel van het reglement ot de ordonnantie waaruit de schuld Voortspruit, distinctelijk moeten worden uitgedrukt.

o. De voorschreven acht dagen verstreken zijnde en geene etaling gedaan wordende, zullen de ontvangers of gaarders, t c>or een deurwaarder of bode a!s boven op hunnen nieuwen schriftelijken last, de gebrekigen doen renoveren om als nog te betalen binnen andere acht dagen.

6. En bij aldsen als dan nog geene betaling wordt gedaan, Zal,op anderen schriftelijkenJsst van den ontvanger of' gaarder, e voorschreven deurwaarder met een adsistent zich in execa!c presenteren en in het goed v.m den geëxecuteerden moblijven den tijd van drie dagen, gebruikende lot da oorsi. adsistentie, een zijner ambt^enooten, of wel den ordi•Hiis dienaar van de justitie of policie in loco daar zoodanig au ^- vinden is of bij gebreke van denzelven, eenig ander minei' stedelijk of piaatseiijk beambte, ter desiguatie van den 0JlU'anger of gaarder.

En in gevalle middeler ti'cl nog geene betaling wordt fcMaan, zal de voorn, dem-wnarder of bode, ten overstaan van ciT'i Vre^ere£terj b:j aldicü de executie wordt gedirigeerd in ly hoofdplaats van een kanton alwaar deze zijne residentie aj°'adt en auderzins ten overstaan van zoodanig ambtenaar, s aan het hoofd, van het plaatselijk bestuur mogt zijn gesteld .

Van zoouanig JicJ U]-j- }Jt.j pauselijk bestuur ais door dezen

A a