is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoodanige c!er zoons, en bij Vooroverlijden der beide ouders, zoodanige der kleinzoons van weduwen, in regten gesepareerde, gedivorceerde of sedert vier jaren door hare mans verlatene vromven , als voor haar door zijnen arbeid den kost wint, wanneer, namelijk, geen andere zoon of kleinzoon deswege is vrijgesteld.

Zij zullen daarvan door een° dce:aratoir van liet bestuur hunner woonplaats behoorlijk bewijs geven, volgens model iitt. I. '

m. De broeder of ha've broeder van ouderlooze familieri wanneer zij voor hunne zusters of' broeders den kost Winnen, en daarvan donr een certificaat van liet plaatselijk bestuur, volgens model ütt. I. doen blijken, en geen anderen broeder deswege ts vrijgesteld of zoude overbii j ven.

n. De soodanigen, welken een en broeder of hal ven broeder hebben, die bij dé naÈonale'm'litie werkelijk dient, met deze bepaling, dat Wannéér één broeder in dien dienst is geplaatst, een broeder daarvoor vrijstelling zal genieten; wanneer er twee in dat geval zijn , twee broedeis daar , ooi* kunnen worden vrijgesteld en zoo vervolgens; alles met dien verstande, dat van' de drie, twse , van de -v-jf, drie, en 200 vervolgens

zullen worden vrijgesteld. —— Van de reden* van vrijstelling" zoo evengemeld, zal een behoorlijk bewijs aan den militieraad moeten worden vertoond. ■ 1 ■ . • i ■

Die bij de- nationale militie of vorige fransche armee de p aats van, toderen vervangen of hunne nu-Timers verwisseld neotjen of zulks in het vervolg zullen doen, geven geen voorrcgt van vrijstel!-'ng aan hunne brot-ders, ten zij maar een- ongetrouwde broeder in het huisgezin overschieten most'.

Ue redenen van vrijstelling bij«, h, <?, ,f. /. men „ valï tut arU uü opgeteld , zullen met de daartoe betrekkelijke bewijzen door de belanghebbenden persoonlijk bij den militieraad moeten worden ingebragt.

44. Van tweelingen of in hetzelfde jaar geboren broeders, worut die geen, welke het hoogste nummer getrokken heeft, vrijgesteld, ten zi| die, welke het laagste nummer getrokken neen, om ligchaams-gebreken reeds mogt verschoond zijn.