is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kompagnie flcinheurs zal de eerste, die der arliV-eTie de laatste van ieder bataillon zijn.

57. Op plaatsen alwaar geen voltallig bataillon kan WOJj' den opgerigt, zullen de manschappen in kompagnien afgedeeld' en het generaal kommando aan den oudsten kapitein in raDt» opgedragen worden.

38. In iedere plaats alwaar eene dienstdoende schuttel') bestaat, zal een auditeur-militair door Ons worden aangesteld' bij de rustende schutterijen zal een der officieren, op voo1" dragt van den chef, door den militie-commissaris te benoemC' de functien van auditeur-militair waarnemen.

3g. Alle hoogere en lagere officieren bij de schutterijen vV°!' den door Ons aangesteld en van eene commissie voorzien, d'

hun kosteloos wordt uitgereikt. Voor iedere vacature word''

voor zoo veel de dienstdoende schutterijen betreft, door d plaatselijke besturen, en, voor zoo veel aangaat de rusten schutterijen, door den militie-commissaris een dubbeltal ^ geschikte personen geformeerd, hetwelk, voorzien van de coij sideratien van den Gouverneur, ter Onzer kennis gebragt \vox'( '

4o. De hoofd-officieren der schutterijen zullen in handc'| van den Gouverneur der provincie alwaar de hoofdplaats het district gelegen is , de overige leden in handen van » > bestuur der hoofdplaats van het kanton afleggen de navolgeo' eed of belofte :

« Ik zwere (belove) te zullen zijn gehouw en getio'1^ (l aan den Souvereineu Vorst der Vereenigde Nedel « landen.

•k Dat ik mij stiptelijk zal gedragen naar de bep' « lingen der wet op de schutterijen geëmaneerd, d « ik in tijden van vrede, de inwendige rust etx or « zal helpen handhaven en beschermen en , in tijde ^ « van oorlog en gevaar, getrouwelijk dienen 1 « verdediging des vaderlands.

« Dat ik de wetten zal eerbiedigen, de bevelen d ^ « daartoe bevoegde autoriteiten en van die genen, d « welke in den wapendienst boven mg gesteld « stiptelijk nakomen en mij in allen opzigte als een fli' « van eer gedragen."

« Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig •