is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'll deszelfs verligtende cn bezwarende omstandigheden , door bet wisselen, van hunne bedenkingen voortelichten , en daarna kjj hoofdelijke stemmen tot absolutie of condemnalie vonnis vellen.

Ingeval van condemnatie zal tevens gevoegd worden eene c°udemnatie in de kosten , welke dadelijk bij het vonnis zul'eft moeten worden getaxeerd.

126. Ten aanzien van de invordering van verschuldigde Seldboeten, zal, ingevalle van niet betaling, de navolgende •banier van procederen worden gevolgd.

De opgelegde boeten . binnen acht dagen na de bekeuring 'liet voldaan zijnde aan den sergeant-majoor, zal dezelve dooiden bode van den krijgsraad worden afgevorderd en den bekeurde geïnsinueerd, om als nog binoen de naastvolgende acht dagen in handen van gemelden bode te voldoen; van deze aaozegging en afvordering zal de bode aaoteekening houden, en daarvoor zal de bekeurde hem zes stuivers moeten betalen , hoven de zegels; wederom nalatig blijvende , zal hem door den bode worden geïnsinueerd om binnen twee, maal

uren te voldoen , op pene van dubbele boete , voor welke schriftelijke insinuatie de bode twaalf stuivers zal mogen rekenen boven de zegels.

De bekeurde na deze citatie weigerig blijvende zal tot beuling der boeteen van de gevallene onkosten, door provoostarrest geconstringeerd worden; blijvende het den bekeurden °överlet, om, ingevalle hij vermeenen mogt ten onregte bekeuid te zijn , vóór de bekomiug der tweede citatie, zich deswege aan den krijgsraad te adresseren , welke alsdan daarop zal disponeren zoo als dezelve zal oordeelen te behooren.

127. Die om wangedrag uit de schutterij gezet worden , *ttllen, gedurende de eerstvolgende zeven jaren, na dat zulks 'al hebben plaats gehad, jaarlijks eene dubbele contributie bellen , en daarenboven van alle lands en stedelijke posten en beneficiën zijn uitgesloten.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden Seïnsereerd en dat een genoegzaam getal exemplaren gedrukt er> naar alle steden en plaatsen zal worden verzonden, om alönime te worden afgekondigd en aangeplakt.