is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

! STAATSBLAD

DER

VERËENIGDE NEDERLANDEN.

(N°. 24.)

IVE T, houdende bepalingen tot het wegnemen van pecuniële bezwaren, bij het voltrekken der huwelijken van behoe f tige personen. Gearresteerd bij besluit van den 9den Maart 18i5, n°. i5.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Prinse van Oranje - Nassau , Souverein vorst der Vereenigdb Nederlanden, enz., enz., enz.

Overwegende de noodzakelijkheid en het belang dat de Maatschappij er bij heeft, om het aangaan van huwelijken door onvermogenden niet te belemmeren door pecuniële bezwaren welke aan het wezen en de bedoeling der ^et geheel vreerad zijn; 1

Den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg v»ii de Staten-Generaal dezer landen; '

Hebben besloten en besluiten:

Art. 1. Voor zoodanige ingezetenen welke op den hier beschrevenen voet behoorlijk van hunnen behoeftigen toestand doen blijken, zuilen de acten, bewijzen en schrïf^Urtn die noodig zijn en geproduceerd moeten worden bij 'et aangaan van een huwelijk, zonder gebruik van zegel ^orden afgegeven.