is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'•'Utten deze landen worden ingevoerd , met uitzondering Ta» die genen welken transito vervoerd worden, zullen voortvarend overeenkomstig de wetten van het laud alwaar deZelve gefabriceerd zijn, moeten zijn vervaardigd en voorzien de merken, keuren of andere teekenen aldaar in vigiitur. En zullen alle zoodanige vreemde gouden en zilveren weren horologien, welke zonder van eenige merken, keaof andere teekenen te zijn voorzien of welke niet over™ eenkomst.ig de wetten van het land alwaar dezelve geia•'liceerd zijn. zijn vervaardigd en gemerkt, onderworpen ,vezeu aan de betaling van het dubbel van de gewone belasting , zoo principaal als additioneel in deze landen geheven ^oidende.

Ingeval van twijfel omtrent de echtheid der merken, zulle» Zoodanige werken en horologien op het kantoor van waarborg, >oor rekening en ten pericule van den eigenaar worden gedeponeerd, tot tijd'en wijle de eigenaar ten genoege van de Wainbtyn van het kantoor een voldoend bewijs producere, daaruit blijkt dat de gedeponeerde werken of horologiew &aar de wetten Van het land, alwaar zij gefabriceerd zijn, Vervaardigd en gemerkt zijn.

Wanneer zoodanig depot plaats heeft en dus de stempe'ittg niet dadelijk geschieden kan , zal daarvan door het Putoor van waarborg op het paspoort aanteekening worden gesteld, ten einde deze omstandigheid de zuivering van d« v°lgbrieveu niet vertrage, als zullende op zoodanige aanteekening de zuivering mede kunnen en behooren te gescliiedea»

18. Alle nieuwe vreemde gouden en zilveren werken era horologien , welke, na den eersten Junij dezes jaars anders da» Op (ie bij deze wet voorgeschrevene wijze bij de kantoren va» Waarborg, bij partijen of wel stnks-gewijze , worden gebragt, gullen aldaar met de bij Ons besluit van den sösten Decem1 :i 13 vastgestelde , stempel V worden voorzien , en ï(dks tegen betaling van het dubbel der belasting, zoo princjpaal als additioneel , welke in deze landen op de gouden ea '/'1'veren werken vaninlandsche fabrikagie geheven wordt, en ^'anneer zoodanige gouden en zilveren werken en hoi'o'o'üen "-vonden worden te zijn ongemerkt of niet Vervaardigd en Êeinerkt overeenkomstig de wetten van het land alwaar deïelv» gefabriceerd zijn, zal de belasting, zoo principaal als ('ditipneel, drievoudig worden betaald: met vrijlating nogillV: aan den eigenaar, in beide de gevallen, om de werken horologien te lateu verbreken, waartoe alsdan dadelijk aai ""orden overgegaan.