is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tolgencfe officier, tevcr>s inhoudén de opgave der hoeveelheid spek die aan audere schepen is overgegeven, ot dat niets a-"1 anderen is overgedaan, en ingeval schepen vroeger uit devs»* scheri} zijn geloopen , opgave van de geleden schade en ycdei) waarom zij de vjssc^erij vroeger hebben verlaten, ®n van den tijd wanneer zij de te huis reize vroeger hebben aan' genomen.

4. Om te dogn blijken, dat waarlijk minder dan lioflif^ fcwartdeeien traan is beviseht en ingebragt, en hoe veel nWJ' der het kwartdeel gerekend tot twaalf steek-kan of negent'o stoop, zal moeten worden overgelegd eene verklaring van de" directeur of boekhouder van het schip, onder aanbod va" «ede en gesterkt met een declaratoir van den baas of me<'5' terknecht der kokerij , mede onder aanbod van eede en e®" Certificaat van een beëedigden roeijer, die de traan, na d»1 het spek gekookt zal zijn, zal hebben geroeid, insgelijks o'i1 den eed bij hem als roeijer gedaan en onder aanbod va" «leijzelven bij vernieuwing

De verklaring Van den directeur of boekhouder zal mof*®11 behelzen dat al het spek met het schip, waarvoor prenU" twordt gevraagd, aangebragt, ter kokerij is opgeleverd; eJl dat al de traan, daarvan gekookt, aan den roeijep is overge' geven Om geroeid te worden ; het declaratoir van den b«aS of meesterknecht der ko' erij , dat uit het schip, met na1*1' te noemen, ter kokerij js aangebragt, zoodanig getal vat®'1 «pek, als waarlijk in de kokerij zal zijn aangebragt, dat d<" «elve z; n gekookt afzonderlijk zonder dat er in andere ki t':,!' waarin ander spek gekookt wordt, » overgehragt, en dat daa)"" •Van zijn gestookt zoo vele vaten traan als de uitkomst zf' hebben opgeleverd, en dat dezelve ie gelijk zonder afho«' ding aan d< n heëedigden roeijer ter roeijing zijn over?egc' ven, en het certificaat van den roeijer, dat alle de traan aan hem gepresenteerd, als gestookt van spëk, door h®^ schip met name te noemen, aangebragt, aan hem ter roeij1"-' over egeven , ten zoodanigen getale als hem zullen zijn oveï gegeven, door hem geroeid zijnde, hebben uitgeleverd' /fr' -veel steek-kan of stoopen , en vervolgens zoo veel kwartde* len van twaalf steek-kan of negentig stoopen, ieder als '• roeijing hem zai hebben doen bevinden, de breuken, of w' ' minder is dan een half kwartdeel, voor niets, doch het daarboven is, Voor een geheel kwartdeel gerekend.