is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VERÊENIGDE NEDERLANDEN.

(IN °. 31.) BE SLUIT van den ü5/1en Maart i"i5, ?z°. 1, tot het iri werking brengen van art. 18 der wet op de Nationale Militie, van den liften Fsbruürij 1810, n \ 1 go.' {zie Staatsblad d' «*. 1015, na. in.)

Wij WILLEM , bij de GrAtir Gods, Koning dhr. Nederlanden, Prins van OüaNje-Nassau, Hertog van LuxèmbuRg, enz., enz., Enz.

Willende do bepalingen, bij art. 18 van de wet van 27 Februari) il., n°. iqó , Vastgesteld, ten spoerl igste in werking brengen, ten einde zoo wel aan den inhoud van art 190, 121 •en is6 der Grondwet te Voldoen* ais om aan liet van alle kanten zich manifesterend verlangen dei- ingezetenen, dat in deze oogenblikken niets, wat tot handhaving en bevestiging der onafhankelijkheid van den Staat strekken kan, verzuimd of vertraagd worde, te gemoet te komen.

G ezien de voordragt van Onzen Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken,

Hebben besloten en besluiten:

Art. 1. Alle Nederlanders, inwoners der HolJandsehe Provinciën, die op den 1 stqii Januari j 18 • 5, hun negentiende jaar zullen zijn ingetreden en hun drie-en-twintigste nog niet hebben volbragt, zullen verpligt zijn, ziel 1 in hunne wei tje Woonplaats of domicilie, overeenkomstig de bepalingen 1 ij art. 23 der wet op de Nationale Militie, te doen inschrijven.

2. De Gemeentebesturen zullen tot dat einde, dadelijk na de ontvangst van dit Ons Beshiit', de dagen vaststellen, op Welke de ingezetenen zich ter inschrijving zuilen behooren aau-