is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

DER

VEREENIGDE NEDERLANDEN.

(N°. 41.) TFET waarbij het Domein van Soestdijk wordt afgestaan en opgedragen aan den PRINS KAN ORANJE, met bepaling, dat in hetzelve Domein eene gedenkzuil zal worden opgerigt. Gearresteerd den 8sten Juli 18 >5} n°. 3,

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden, Prins van OranJe-Nassau , GrootHertog van LuXiiMBUlvG, enz. , enz. , enz.

Alzoo Wij van harte gezind zijn om aan de Nederlandsche ermee , in den persoon van haren Opperbevelhebber, een duurzaam blijk te verleen en van de hoogachting .en erkentelijkheid, welke zij z'.cli bij alle ingezetenen van het rijk verworven heeft, door baar moedig gedrag in den thans geëindigdcn Veidlogt.

ZOO IS HET » dat Wij , den Raad van State gehoord, met genteen overleg der Staten - Generaal, cn overeenkomstig derzelver voorstel, goedgevonden hebben en verstaan le bepalen, zoo ais bepaald wordt bij dezen;