is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Tot voorschreven dotatie worden geaffecteerd drie partijen doinuniale bosschen , gelegen tusschen ï\ welles en de Qua' tre-Bras, aan beide zijden van den weg van Nivelles op JSfai/icu , en te namen uitmetende ongeveer duizend drie ep tachtig hectares of twaalf' hondefd en zeventig morgen, te weten'•

Voor eerst : Zes honderd vijf en der tig hectares, bestaande

uit de volgende partijen:

Het boseh van Nivelles, gemeente Nivelles , groot vijf hou' derd vijf en dertig hectaies.

liet boscii Li Bruytre , gemeente 1 kinnes, groot zestig hec tares.

ilet bosch Faux, gemeente Obaix, groot veertig hectareS'

Ten Tweede: Twee honderd zeven en zestig hectares* Jjcstaande uit de volgende partijen:

liet bosch iiazois, gemeente 'JHtinnes, groot twee hofadel® vijf hectares. .

Het boseh genaamd gratie^ et pefit Forriet, gemeente oUfl Geriapjje, groot twee en zestig hectares.

Ex TEN DERDE: honderd één en tacht:g hectares , be* Staande uit de Volgende partijen:

Het bosch Bossul, gemeente Mciizy, groot honderd tWe<J en twintig hectares

Het bosch peli.t Bosset, gemeente Fraine, groot twiDt)° hectares.

Het bosch pierpont, gemeente Fraine , groot negen e' dertig hectaies.

5. Voorschpevpn bosschen zullen aan den Prins van ^"j, ierloo worden overgedragen , met remissie vati alle reg^j j van registratie, doch onder gehoudenis van zicli ie ondetj werpen aan zoodanige bepalingen , als nader door Ons, trekkeüjk het registreren van dotatien of majoraten, inogt'worden gemaakt. ^

Zullende het genot der inkomsten van welgemelde dot» . \ aan den PriiTS van 14'aierlao worden gegeven van den 1 ' sijtier verheffing tot genoemde waardigheid,

Lasten en bevelen dat cleze in het staatsblad eï? ^

gflicieig dagblad z-;ü W°i4-ö ge'Üigereeyd,