is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staatsblad

DER

VERËENIGDE NEDERLANDEN.

(INT. 53-) wet, houdende alteratie der Wet van den Men Januari 18,4, nu. 5.a, (2ie staaiablad d' A\ 1814 no. 4,) ten opzigte der manier van procederen in zaken sommige directe belastingen betreffende, Gearresteerd den uden November i8l5 n°. gg„

Wij WILLEM bij de Gratie GODS, Koning der Nederl vnden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog Van Luxemburg, enz., enz., enz.

Alzoo Wij in overweging Lebben genomen, dat de wet van zaT , Januari 0vei' de maDÏev van procederen in

gaan" ende ,de middelen, eenige verandering heeft onderdaar aanzien V811 fommige directe belastingen, en dat «n iudioit 6re ontstaan is aangaande de jurisdictie

ïesnectivp Van de kolleS'en van Gedeputeerde Staten in de 'Voor ,1 .,noordelijke provinciën, en van het Hoog Geregtshof door 1 ancien ea zeezaken, in zaken betrekkelijk delicten' 0,?«mT Ilaren en bedienden van de directe belastingen in ■wli. PeS^n, en wegens de feitelijkheden en gewelddadigheden» 1UT1 in officio mogten zijn bejegend;

^ZOO IS HET, dat Wij, den Raad Tan State gehoord, cm 5emeen overleg der Staten - Generaal hebben goedgevon«n verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij d«zet