is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ileary Gravs liathurst, Lid van floogstgemelde Ziju<* Majesteit^Gciieimenra.id eri een Zijner voorname Secretarie'1 van Staat, dewelke, na zich onderling medegedeeld te heb' ben hunne rospe.ctivc volmasten, iu. goed» en behoorlijk® iovmn bevonden zijnde, overeengekomen zijn omtrent de vol' gende artikelen:

Art. 1. De voorsz. handel zal, gedurende den tijd fs* vijf jaren, beginnende, met den isten Januarij 1816', mog6'1 gecireven worden met schepen, zijnde het eigendom van onderdanen van Zijne Majesteit den Koning der Nederla"' den, waar ook' gebouwd., en zonder eenige bepaling of ve*' tricue, voor zoo veel betreft de zeelieden clie dezelve beV'L' ren 5 maar na verloop van de voorsz. vijfjaren, of 7.00 vcL' vroeger als Zijne vf,<jesteit de Koning der Nederlanden het zsA igoedv;ndea, zal geroeide handel moeten geschieden,

leea met zoodanige scnepen in de Nederlanden gebouvï4' en waarvan de schipper en drie vierde van de equipag'" zijn onderdanen van Zijne Majesteit den Koning der JN®* derlanden.

Art. 2. Zijne Majesteit de'Koning der Nederlanden b<? houdt aan zich de vrijheid, op den invoer van producten l,!' gezegde Koloniën in deEurppeesche Staten van Hopgstgezeg^6 Zijne Majesteit, e» vies versa, op den uitvoer, zcodanfe® regten als MoogSïdezelvó zal oordeel en te bepalen ; raaae regteu die in de Koloniën zelve geheven worden, zijn toepasst' lijk zoo wel op den Nederlandsclien ais op den Enueiscli6" handel.

Ait. 5. De onderdanen van Zijne Majesteit de Kon!"* der .Nederlanden, zijnde grondeigenaren in gezegde Kolonie"' zullen devolkomene vrijheid hebben om naar ger.egde Koloff" te gaan , en van dezelve terug te keeren , zonder in dit op*'®., aan ecnig uitstel of moei lelijkheid te zijn blootgesteid. personen kunnen, aanstellen, 0111 in hunnen naam, i« d'eJj handel hunne zaken te doen, of lipt opsigt over hunne eigen' clon.iiR.en aldaar te houden ; zullende echter dezelve, gednre"' de hun verblijf in de voorz. Koloniën, aan de wetten e1> ©rdonuautieu aldaar onderworpen zijn Zij zuilen ook volkf^ inca vrijheid hebben, om over hun eigendom, op zoodan'S ' wijze als zij geschikt zullen oor Joelen, -te beschikken; ft dien verstande itagtans dat,-met apzigt tot de Negers, gehouden zuilen zijn, aan dezelfde i^paUn^en als d« onderdanen.