is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 De Pressenten zullen z ch in de merites «Ier zaken, waartoe'de voorsz. aan hen aangebodene vonnissen, geween, of'akten betrekkelijk zijn, niet mogen mijten, en a!le«n onderzoeken van welke dagteekening dezelve z. n voorzien : te dien eflVcte, dat, bijaldien z,j bevinden dat deze ve stukken zijn gegeven of gepasseerd binnen bet Ojdperk bij art. l hierboven breeder omschreven, zij dezelve, zonder kosten en zonder verhoor van de partij , zullen geldig verklaren . door daarop aan te teekenen: Zij deze akte, drasie, gewijlde of vonnis gewezen of g> passé er d te .... op den . . . . éxecul ibel in naam cles Komngs.

4 On*e M-nister van Justitie is belast met de uitvoering van het "tegen-woord g besluit, hetwelk in het staatsblad zal worden geïnsereerd.

Gegeven te 'S Gravenhage, den 2oHen Februari des j aars lol6 en van Onze regering het derde,

(|gete-.hend) WILLE M.

Van wege den Kouing,

(g-eteekend) A, R. F AlCK,