is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerende Bisdommen van Luik , Yperen, Gent, Roermonde ea Brugge, en welke Bulle bij het besluit van den sgsten germinal, 10de jaar, is gepubliceerd;

Eindelijk gezien de wijzigingen in de reeds meergemelde organieke artikelen, daargesteld bij het decreet van 28 Februari 1810, en bij Ons besluit van 7 Maart 1815;

Overwegende dat de uitoefening van den openbaren eeredienst in het Aartsbisdom van Meehelen , en de daaraan suffragerende Bisdommen, het kerkelijk gezag der geestelijken , in de territoriale circumscriptie van hetzelve, even zeer als de traktementen en pensioenen dier geestelijken, tot hier toe naar de voorschriften der hier boven aangehaalde verordeningen zijn geregeld gebleven, en dat, met liet genot der bij dezelve verzekerde voovregten, in eea noodzakelijk verband staat de animadversie der misdragingen (abus) waar aan geestelijke personen z ch in de waarneming hunner ambtsverrigtingen mogten schuldig maken, en tegen welke bij die verordeningen is voorzien; doch dat, te dezen aanzien, de veranderde omstandigheden het hebheu noodig gemaakt om bepaaldelijk aan te wijzen de autoriteiten en ambtenaren, door we<ke in den tegenwoordigen staat der zaken zullen worden vervangen de daarbij opgenoemde fransche autoriteiten en ambtenaren , immers tot zoo Jange met zijne Heiligheid, naar aanleiding van het 17de artikel van het boven aangehaald concordaat, eene nieuwe overeenkomst zal zijn getroffen;

Hebben besloten en besluiten :

Art. r. De werkzaamheden, welke bij de hier voren vermelde verordeningen zijn opgedragen aan den Franschen Staatsraad , aan het lid uit denzelven , belast met de zaken van den Eeredienst. aan den Minister van den Eeredienst in Frankrijk en aan de fransche Prefekten, zullen voortaan iu ons lxijk, ïnimers provisioneel, zijn opgedragen, namelijk aan de Commissie uit den Raad van State, belast met de waarneming der belangen van den Roomsch-Katholijken Eeredienst, zitting houdende te Brussel, voor zoo veel betx-elt de werkzaamheden die bij de vermelde verordeningen waren opgedragen aan den Franschen Staatsraad.

Aan den Directeur-Generaal van den Roomsch-Katholij ken Eeredienst, voor zoo veel betreft de werkzaamheden, welke opgedragen waren aan het lid uit den Staatsraad, belast met de zaken van den Eeredienst, mitsgaders aan den Minister van den Eeredienst in Frankrijk, en aan de Gouverneurs