is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATS BL A D

TAB

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN,

CN. 2 5 > ) fy ET van den lUlen Mei i3i6, bepaft n de de schadeloosstelling voor Zij *je Koninklijke Hoogheid PRL\$ FR E D E R IK der NEDERTj A N D E N, wegens het gemis vati zijn regt van opvolging op de Nassausche' Stalen.

Wij WILLEM, bij de óraïïé GODS, Kokino der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Alzoo Wij m overweging hebben genomen flat de landen van Nassau, van welker bezit Wij, bij de onderhandelingen van

ngre1' utTd ,hebben S=daal1' llil L"Chte van de oorkonde, van den éden April des jaars i8i4. onder het

oppergezag van Onzen bemint/en zoon Prins I rederi/c der

JSederlanden hadden moeten komen, op het'tijdstip dat de

Pnns van Oranje Zlj„ Broeder, de souvereinitei? in de

Vereen.gde Nederlanden zoude hebben aanvaard;

Uatde eventuele soevereiniteit o^er liet Groot-Hertogdom

Luxemburg, hetwelk Ons in plaatse Onzer Nassausche landen afgestaan was, Prins F reder ik, voor het gemis zijner nitzigten had kunnen schadeloos stellen; en dat, daar Wij het voor

het ter H f !'fien deS ^'iks 00rbaar gevonden hebben,

het Groot-Hertogdom met hetzelve te vereenden en-onder dezeifde staatswetten te brengen , de regtvaardigheid vordert dat de bedoelde schadeloosstelling worde gevesti-d op de goee en van den Staat, wiens inkomsten en magt door die vereenigmg vermeerderd zijn;

ZOO IS HUT, dat Wij, den Raad va'i State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, goedgevonden hebben en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

I. , - Art. ï.