is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

TA N

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N. %^>0 WET van den \iden Juni 1816, houdende nadere bepaling der formaliteiten, in acht ie nemen bij den verkoop van vaste goederen waarbij minderjarigen, zijn geïnteresseerd, of die behoorende zijn tot boedels, aanvaard onder b.nejicie van inventaris enz.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Koning bek Nederlanden , Prins van OrAnje-Nassau, Groots Hertog van Luxemburg, enz. , enz. , enz.

Alzoo Wij in overweging hebben genomen den omvang eu de strekking der bepalingen en formaliteiten, bij de thans nog m vigueur zijnde wetten voorgeschreven, met betrekking tot den publieken verkoop van onroerende goederen, geheel o te.n deele aan minderjarigen of geïnterdieeerden toebehorende, of rakende boedels onder beneücie van inventaris aanV?a, vakante nalatenschappen, of eindelijk boedels, dia sti-eerd Vaa faillissement door m^ica worden geadmini-

Overwegende dat de observantie' van alle dezelve formaliteiten zoo wel vertraging in de liquidatie der boedels, ais het maken van nutteiooze onkosten veroorzaakt;

En willende door het daarste.Uen eener 'al-emeene wet aan

!ff! °Ur °nderdanL? diG Zich iQ ëevaf bevinden, het effect doen gemeten der te voren bijzonderlijk toegesiane dispensatien , en teveiis voor de belangen der minderjarigen en verdere bij zoodanige publieke veiling van onroerende goederen geconaerneerde personen en boedels, in den hoofd* dezes breed er omschreven, zorgvuldig waken ^

ZOO IS IIET, dat Wij, den Raad van State eehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, ~

A Heb-