is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

>

tan

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN»

(N°. 30.)

BESLUIT van eten listen Junji 1816, bepalende het in werking blijven van de bepalingen, van dat van den 9den Januari 1016, omtrent de uitgifte van obligatien en - . certificaten, behoorende tot buitenlandsche fondsen.

Wij WILLEM, btï de gratie GODS, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau, GrootHertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gelet op Ons besluit van tien gden Januari 1816, houdetide voorloopige voorziening omtrent de uitgifte van obligatien tn certiiicaten, behooreude tot buitenlandsche fondsen;

I11 aanmerking nemende, dat, na dat de I weede Kamer der Staten-Generaal zich vereenigd bad met het door Ons aan Hun Edel Mogende gedane voorstel der wettelijke bepalingen welke de voormelde voorloopige voorziening zouden behooren te vervangen , Wij door de Eerste Kamer verzocht zijn hetzelve in nadere overweging te nemen:

Willende, in afwachting van Ons gemeen overleg deswege met de Staten-Generaal, de onzekerheid vóórkomen, welke 'er ten aanzien van de verbindende kracht van het, in den hoofde dezes gemeld besluit, zoude kunnen ontslaan ;

Den Raad van State gehoord,

Hebben goedgevonden en verstaan te verklaren , zoo als verklaard wordt bij deze, dat, hangende de nadere overweging van het onderwerp tot welke de Eerste Kamer Ons heeft

ver-