is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelve is 0111 de goederen te bergen , zal de administrntie de bevoegdheid hebben om van de belanghebbende, welke verkiezen hunne goederen op te leggen 111 partikuliere pakhuizen , die, kiachtens artikel 29, tot een extra Ordinair entrepót geadmitteerd worden , de helft der huur als van liet principaal entrepöt te vorderen , doch anderzins zonder eenige buur te rekenen, alleen voor het toevoorzigt vermogen te declareren.

Wijders zal er eene matige, door de Generale Directie almede te bepalene , belooning mogen worden gevoteerd voor bet openen en sluiten des entrepots, hetwelk zoo dikwijls zal mo.teu geselleden, als de belanghebbende dit, tegen betaling van deze remuneratie, zal vorderen, gélijk, omgekeerd, liij verpligt zal wezen, zoo dikwijls visie te geven van het in het entrepot onder zijne bijzondere bewaring gestelde zout of pekel, als de opziener des eutrepóts of dezes superieure ambtenaren , zulks zuilen noodig oordeelen , doch zonder betaling van r miuneratie.

Betrekkelijk het naar welgevallen der belanghebbenden openen en sluiten der partikuiiere pakhuzen, welke tot extraordinaire entrepots geconstitueerd zijn, is het aan den Koning voorbehouden, om reglementaire bepalingen daar te «tellen , in verband met de lokale omstandigheden .en d,; belangen van handel en administratie,

A rt. 5a.

/fjlecering uit liet entrepot en afschrijving.

De belanghebbende zal op vijfde;leie wijzen deszelfs zout of pekel uit het entrepot kunnen ligten , of aan anderen doen overgaan, te weffen :

a Door middel van overdragt op een ander, zonder vervoering ;

b. Door middel van overdraet op een ander, met v< invoering of door middel van uitslag aan zich zelve;

c. Door verplaatsing van het eene entrepot naar het andere, het zij voor eigene rekening, het zij voor die van eenen nieuwen eigenaar of consignataris;

d. Door verkoop en aflevering aan partikulieren ;

e. Door uitslag voor negotie naar buiten 's lands.

B 5 Gcca