is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vniï de «lestlnatie der zeep, l>ii aldien deze onder de ge« pdmitleerde losplaatsen van dit Ri|k behoorende is, en unders ter zoodanig er plaatse, ais ten kantore van inklaring

n invoerdereu ter lossing is aangewezen.

Wanneer iio;:tans aan den eigenaar of göCOusigneerden onbekend inogte zijn , dat dusdanige zeep aan hem w. s afgeladen, zal de aangifte moeten plaalg hebben binnen vier-entwintig jiren, nadat de afzending of aankomst ter zijner kennisse zal zijn gekomen, daarvan, des gerecjuireerd zijnde, producerende de bij liem voorbanden zijnde 'bewijzen, en schriftelijk verklarende builen de geproduceerde slakken, van de afzending geene kennis oj f-wefe/ischap le hebben gehad, direct oj'indirect.

Art. 7,

Zekerheid voor den verse huldigden impost.

Boven de aangifte zal de belanghebbende v- <r del) ver-' scbuldigden impost van de ingevoerd wordende Zey> Zekerheid moeten stellen, alvorens consent tut lossing te kunnen bikomen.

Wanneer de zeep bestemd is naar eene andere plaats dan die, alwaar de lossing uit liet van buiten gekomen schip. Vaar- cf voertuig staat tu geschieden . zal aan den eigenaar of geconsigneerdeu bewijs worden afgegeven, dat hij globaal, en behoudens redres na dal de hoeveelheid bekend zal zijn , foor (ten ins'ag gedebiteerd is, en dit bewijs door tusschenkomst der administratie en op den voet, nader door dezelve te regelen , aan den ontvanger tgr plaatse der lossing worden ter band gesteld , om daarop bet consent tot lossing, in bet navolgend artikel vermeld, te verkrijgen,

Wanneer de impost dadelijk bij den op,lag moet worden voldaan, zal de zekerheid mou!-üli bestaan in ecne consignatie van penningen.

Meerdere zeep aanwezig zijnde, dan waar voor zekerheid gesteld is, lal de lossing, tot ca de verkrijging van nadere ert iuppletoiie zekerheid, voor dit meedcru gestaakt worden,

Art. 8.

Consent lot lossing.

Kahet bekomen denoodige verzekering voor den impost,