is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overnemer of verkrijger tier zeep , de vervoering wensclit te doen plaats hebben van het eene entrepöt naar liet andere, zal hem zulks kunnen worden toegestaan achtervolgens de bepalingen van art. 36 hier boven, doch met in achtneming der hoeveelheden op den voet van art. 75.

Art. 77.

Uitslag naar buiten ,slands.

Om consent tot den uitslag naar buiten 'slands te verkrijgen , en wijders dezen uitslag onder genot van afschrijving te bewerkstelligen, zullen de bepalingen in acht genomen moeten worden , opzigtens den uitvoer van vreemde zeep , bij art. 58 dezer wet geëmaneerd, behoudens de uitzondering, dat niet alleen de harde zeep in hoeveelheden van één duizend ponden of 49^ kilogrammen en daarboven, maar ook de zachte zeep met vijf tonnen, dat is 1200 ponden of 59," kilogrammen en daar boven, voor negotie zullen mogen Worden uitgevoerd; een en ander onder genot van twaalf penningen voor ieder pond.

Art. 78.

Lzlwidatie met de geënt reposeer d hebbende zeehandelaars en zsepziede.rs.

Wanneer de geëntreposeerde zeepgeneel, ofwel het laatste gedeelte van dien, staat afgeleverd of overgeschreven te worden, zai, in overeen?temming met het bepaalde van artikel 7a , de rekening van den zeehandelaar, zeepzieder ofzeepmaker worden opgemaakt, en voor het niet op eene deivier wijzen als boven, en overzulks mede wegens de intering of onderwigt, de impost voldaan moeten worden, alvorens de belaughebbenfle de aflevering of overschrijving kunne obtineren, of wel het roijement der door hem gestelde zekerheid wegens den uitvoer naar buiten 'slands, of de restitutie van de daar voor verbondene penningen, verkrijgen.

Bijaldien nogtans het verschil meer bedroeg dan de gewone intering der zeep, zoo zal hierin gehandeld moeten worden volgens art. 09 dezer wet, waarvan de verdere bepalingen ook op de onderhavige likwidatie en prealabele afleveringen zullen toepasselijk zijn.

Art. 79.

Afscheiding van binnen- en buitenlandsche zeep.

Gaene zeep van binnenlandsche oorsprong, of uit de

rj nm t _