is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het entrepót, onder deszeifs bijzondere bewaring te ne®

mr w ,°,P "l0e vel;vi|ardi«de bergplaatsen af [«luiten.

toe tïn -rrr Zal ,hlJ n0ftanf dcr ad^^le luinnea toe tellen , mits liet zegel, op dezelve gesteld, allen misverstand te dezen voorkome.

Bij het terug nemen van dien, zal zulks door zijne eigene Knechts of arbeiders behooren te geschieden, en het entrepót evenmin als boven, aansprakelijk wezen voor het breken der flesschen ; § ] °ok iietzelve zulks piet zal zijn voor brand -

schade, dielstal of andere ongevallen welke blijken zullen buiten toedoen of verzuim van de administratie of van dtrzelyer geemploijeerdcn te zijn ontstaan.

Wanneer intusschen deze zouden mogen plaats grijpen, zal wegens het vermiste of tot onbruikbaarheid gedeterioreerde, geheele of gedeeltelijke afschrijving van impost worden verleend.

Art. 5o.

TVaar entrepóts zullen zijn.

In alle gemeenten van het Rijk , alwaar de belangen, van deö landcl zulks zullen vorderen, zal van 'sRijks Wege een.entrepót worden aangelegd. ° "

De beslissing van dien zal verbleven zijn aap den Koning* e gemeente in welke een entrepot gevestigd wordt, is ver^pligt de administratie behulpzaam te zijn in het geyen of aanwijzen van de noodige lokalen voor het entrepot, en zulks tegen genot van eene redelijke hu:ir.

Ier plaatse, alwaar een dusdanig entrepot gevestigd , immers geadmitteerd zal wezen, zullen, onder speciaal consent der (jrenerale Directie van de Indirecte Belastingen, en na dat: ' aj)r«P §ehoord zal wezen de administratie van het entrepót* .partixuuere pakhuizen tot tijdelijke entrepóts kunnen worden toegelaten, mits dezelve met geen ander gedeelte des gfibouws ot wet met belendende of andere panden gemeenschap heböen en vatbaar zijn voor eene goede sluiting en surveillance % een en a#der ter verantwoording van de administratie * aan. welke de intrekking van dusdanig faveur geheel verbleven zal zijn.

erkeldering of verplaatsing der wijnen van het eene entrepot naar het andere, of van het eene daartoe behoorenNc Pa,5huis naar het andere, zal nimmer kunnen toégestaaö. Worden, dan in het geval en onder de precautien hierna iiï art. óo en 3/ omschreven.

Voor de wijnen in een partiknlier pakhuis'geëtiü-cpöseerd #

zal, in cas yau ongeval, niet kunnen worden injeipepca d<? « ® 3