is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gebottelde of gekelderde brandewijnen of andere gedisteleerde watesen zal hij nogtans der administratie kunnen toetellen, mits het zegel, op dezelve gesteld, of de emballagie, ailen misverstand ten dezen voorkome.

Bi het terugnemen van dien, zal zulks door zijne eigene knechts of arbeiders behooren te geschieden en het entrepöt even min als boven aansprakelijk wezen voor het breken der flesschen, gelijk ook hetzelve zulks niet zal zijn voor de brandschade, diefstal of andere ongevallen, welke blijken zullen buiten toedoen of verzuim van de administratie, of van der— zeJver geümp'oijeerden te zijn ontstaan.

Wanneer 'intusschen deze zouden mogen plaats grijpen, zal, om wegens het vermiste of tot onbruikbaarheid gedeterioreerde, gtheele of gedeeltelijke afschrijving van impost door de Generale Directie der Indirecte Belastingen worden verleend.

Alt. 3o.

TV aar entrepóts zullen zijn.

In alle gemeenten van het Rijk, alwaar de belangen va* den handel zulks zullen vorderen , zal van 's Rijks wege een

entrepot worden aangelegd. .

De beslissing van dien zal verbleven zijn aan den Koning. iJe cemeente in welke een entrepot gevestigd wordt, is verpligt de administratie behulpzaam te zijn in het geven ol aanwijzen Tan de noodige lokalen voor het entrepöt, en zulks tegen

senot vaneen redelijke huur. ,

Ter plaatse, alwaar er een dusdanigentrepótgevestigd , immers geadmitteerd zal wezen , zullen , onder speciaal consent der Generale Directie van de Indirecte Belastingen , en na dat daarop gehoord zal wezen d<; administratie van het entrepöt, partikuliere pakhuizen tot tijdelijke entrepóts kunnen worden toegelaten, mits dezelve met geene andere gedeelten des gebonws of wel met helende ot' andere panden gemeenschap hebben, cn vatbaar zijn voor eene goede sluiting en surveil lance; een en ander ter verantwoording van de admmistratie , aan welke de intrekking van dusdanig faveur geheel

Verbleven zal zijn. , , , .

Verkeldering of verplaatsing der sterke dranken van het eene entrepót'naar het andere, of van het eene daartoe hehoorendc pakhuis naar het andere, zal nimmer kunnen toegestaan wprden dan in het geval, art. ó6 omschreven.